X

انتهای اتوبان همت غرب – بعد از شهید خرازی – بیمارستان تریتا- زیر زمین اول

تلفن : +(98)-21-47241000

 

فکس : +(98)-21-47241000 داخلی 203

Email : info@treatalab.com

دی ان ان